‘If you’re good at something, never do it for free’

Pay It Forward, een mooi principe: iets doen voor een ander en investeren zonder dat je weet dat je iets terug krijgt.

De begeleiding door mentoren is niet vrijblijvend, wel betaalbaar. Naast een te betalen bedrag bij de start van het traject, wordt achteraf een fee betaald over de daadwerkelijk gecreëerde waarde. Mentor en mentee maken vooraf kraakheldere afspraken over de mogelijke eindresultaten. Het is daarmee altijd maatwerk.

Transparantie

De administratie van SisinBiz wordt op één punt gevoerd en beheerd (door de founding sisters) en transparant gemaakt voor de cellen. Zij worden ontzorgd ten aanzien van financiele kwesties, zodat de energie en tijd volledig naar mentorship kan gaan.

GeldKostenstructuur

Binnen SisinBiz is voor de mentee gekozen voor het ‘Pay it forward’-principe ten aanzien van het totale mentortraject, dat wil zeggen:
achteraf betalen voor wat is afgenomen én de vooraf vastgestelde doelen ook daadwerkelijk zijn behaald. Heldere kost(en) dus bij aanvang van het mentortraject.

Kosten voor de mentor
De jaarlijkse fee bedraagt voor de mentor € 195.
Deze fee is ter dekking van zogenaamde overall servicekosten van SisinBiz en lidmaatschapsgeld.

Kosten voor de mentee
De instapfee voor de mentee bedraagt € 495.
Dit bedrag is opgebouwd uit de vergoeding van overall servicekosten en lidmaatschapsgeld (zoals hierboven vermeld ad € 195) verhoogd met één sessiebedrag (ad € 300). Na ontvangst hiervan start het volledige mentortraject, dat gemiddeld ongeveer een jaar zal duren en waarvoor tussen de 5 en 8 sessies nodig zijn. Deze sessies vragen gemiddeld 1,5 à 2 uur per keer. De sessiefee waarmee gerekend wordt is vastgesteld op € 300 per sessie.

Wat achteraf te betalen

De mentee vergoedt bij een succesvol mentoringtraject waarbij de gestelde doelen zijn behaald, het aantal sessies dat is afgenomen minus één ad  € 300 (de eerste sessie is immers bij aanvang voldaan). Bijvoorbeeld: zijn er 7 sessies nodig geweest voor de behaalde successen, dan betaalt de mentee dus achteraf (7 -/- 1 =) 6 x € 300 = € 1.800.

Investeren in ondernemerschap

Van de te verwachten opbrengsten wordt een gedeelte geherinvesteerd in vrouwelijk ondernemerschap – in de breedste zin van het woord. De cellen krijgen daar een belangrijke stem in en helpen op die manier mee aan het creëren van nieuwe ondernemingsvormen.

Alle bedragen die zijn genoemd zijn exclusief BTW.